ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1120
 • عرض غیر مفید (mm)1180
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

 • فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0/0159
 • نوع فوم                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه   گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ورق زیره   لایه فویل طرح دار /  لایه فویل هگزا /  لایه فویل ساده
 • ضخامت(ورق رویه)   0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

فویل های لایه زیره

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

رنگ و طرح ورق رویه

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1115
 • عرض غیر مفید (mm)1180
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

 • فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا

اندازه ها

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1115
 • عرض غیر مفید (mm)1180
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

 • فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1115
 • عرض غیر مفید (mm)1180
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین

 • فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ایتالیا

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1115
 • عرض غیر مفید (mm)1180
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

 • فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0/0159
 • نوع فوم                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل شادولاین طرح ایتالیا

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1025
 • عرض غیر مفید (mm)1080
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین

 • فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0/0159
 • نوع فوم                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه   گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ورق زیره   لایه فویل طرح دار /  لایه فویل هگزا /  لایه فویل ساده
 • ضخامت(ورق رویه)   0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

فویل های لایه زیره

ساندویچ پانل شادولاین

شادولاین طرح ترک – یک رو ورق

طرح و رنگ ورق رویه

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل های شادولاین

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل های شادولاین

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1025
 • عرض غیر مفید (mm)1105
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین

 • فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

طرح و رنگ ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین

http://modern-tejarat.com/

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین

اندازه ها

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولاین

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1025
 • عرض غیر مفید (mm)1105
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

 • فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل شادولاین

ساندویچ پانل شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

اندازه ها

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1025
 • عرض غیر مفید (mm)1105
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

 • فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

طرح و رنگ ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

 ساندویچ پانل های شادولاین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولین طرح ترک

اندازه ها

 • ضخامت (mm)   150 – 120 – 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20
 • عرض مفید (mm) 1025
 • عرض غیر مفید (mm)1105
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل شادولین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولین طرح ترک

 • فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل شادولین طرح ترک

ساندویچ پانل شادولین طرح ترک

TOP
fa Persian
X